ua

Переклад

Бюро перекладів EES пропонує вам професійні послуги перекладачів, які охоплюють широкий спектр тематик: юридичну, медичну, економічну, технічну, туристичну, особисті документи та багато іншого. Основні мови спеціалізації Бюро перекладів EES: англійська, німецька, французька, іспанська, польська, грецька, датська, румунська.

Види перекладу

- письмовий переклад документів, довідок, контрактів, ділового листування
- письмовий переклад особистих документів, листування
- синхронний усний переклад (багатомовний супровід Вашої діяльності)
- послідовний усний переклад конференцій Skype

Тематики перекладу
Юридичний переклад включає:
- переклад довіреностей
- переклад договорів та угод
- переклад установчих документів та ін.

Технічний переклад включає:
- переклад інструкцій з експлуатації технічних засобів та обладнання
- переклад довідників

Медичний переклад включає:
- переклад реєстраційних документів медичних препаратів, обладнання та іншої продукції
- переклад ліцензій та сертифікатів якості на фармацевтичну продукцію
- переклад наукових статей у різних сферах медицини
- переклад довідок, історій хвороби
- переклад медичних висновків.

Переклад сайтів
Ви запускаєте веб-сайт для свого бізнесу? Наші перекладачі зроблять його доступним для максимально широкої аудиторії, переклавши контент на англійську, німецьку та інші мови.

Також надаються додаткові послуги:

- редагування перекладів і текстів;
- легалізація перекладів;
- нотаріальне засвідчення перекладів, присутність перекладачів при здійсненні інших нотаріальних дій.

18268521_1519339738076222_3283756152520739349_n

Нотаріальне посвідчення

Як відомо, більшість установ ( посольства. консульства, ОВІР та ін.) вимагають подачу документів з нотаріальним посвідченням перекладу.Нотаріус посвідчує особистість та кваліфікацію перекладача, чий підпис підтверджує правильність перекладу. Вартість посвідчення одного документу не залежно від кількості сторінок складає від 150,00 грн за один документ, в залежності від мови. Якщо нотаріальне повідчення для перекладеного документу не є обвязковою вимогою, за необхідності, документ можливо завірити печаткою Бюро перекладів. Посвідчення документів печаткою Бюро перекладів надається клієнтам EES безкоштовно.

ru

Переводы

Бюро переводов EES предлагает Вам профессиональные услуги переводчиков, которые охватывают широкий спектр тематик: юридическую, медицинскую, экономическую, техническую, туристическую, перевод личных документов и многое другое. Основные языки специализации Бюро переводов EES: английский, немецкий, французский, испанский, польский, греческий, датский, румынский.

Виды переводов


- Письменный перевод документов, справок, контрактов, деловой переписки;
- Письменный перевод личных документов, личной переписки;
- Синхронный устный перевод на переговорах, встречах
- Последовательный устный перевод конференций в Skype.

Тематики перевода

Юридический перевод включает:
- Перевод доверенностей
- Перевод договоров и соглашений
- Перевод учредительных документов и др.

Технический перевод включает:
- Перевод инструкций по эксплуатации технических средств и оборудования
- Перевод справочников

Медицинский перевод включает:
- Перевод регистрационных документов медицинских препаратов и другой продукции;
- Перевод лицензий и сертификатов качества на фармацевтическую продукцию;
- Перевод научных статей в различных сферах медицины;
- Перевод справок, историй болезни;
- Перевод медицинских заключений.

Перевод сайтов
Вы запускаете веб-сайт для своего бизнеса? Наши переводчики сделают его доступным для максимально широкой аудитории, осуществив перевод контента на английский, немецкий и другие языки.

Также предоставляются дополнительные услуги:

- Редактирование, вычитка текстов;
- Легализация переводов
- Нотариальное заверение переводов, присутствие переводчиков при осуществлении иных нотариальных действий.

18268521_1519339738076222_3283756152520739349_n

Нотариальное заверение

Как известно, большинство учреждений (посольства. консульства, ОВИР и др.) требуют подачу документов с их нотариальным заверением. Нотариус удостоверяет личность и квалификацию переводчика, чья подпись подтверждает правильность перевода. Стоимость заверения одного документа независимо от количества страниц составляет 100-190грн. за один документ, в зависимости от языка. Если нотариальное заверение для переведенного документа не является обязательным требованием, при необходимости, документ может заверяться печатью Бюро переводов. Удостоверение документов печатью Бюро переводов предоставляется клиентам EES бесплатно.

en

Translation

Our translators embrace a wide range of topics: legal, medical, economic, technical, travel, personal documents, and much more;

- The official translation of documents, certificates, contracts, business correspondence.

- Simultaneous interpretation (multilingual support for your business activity);

- Сonsecutive translation for Skype conferences.

The translation specialization areas include:

Legal translations include:
- Translation of powers of attorney
- Translation of contracts and agreements
- Translation of the enterprise founding documents, etc.

Technical translation include:
- Translation of instructions for operating the technical facilities and equipment
- Translation of manuals

Medical translations include:
- Translation of registration documents of pharmaceutical and other products
- Translation of licenses and quality certificates for pharmaceutical products
- Translation of scientific articles in various fields of medicine
- Translation of certificates, medical records.

Website translation
Are you starting a website for your business? Our translators will make it available to considerably wider audience, by translating the content into English, German and other languages.

18268521_1519339738076222_3283756152520739349_n

We offer additional services:

- Editing and proofreading of texts, legal contracts and annexes
- Legalization of translated official documents (notary certification).

de

Übersetzungen

Unsere Übersetzer decken ein breites Spektrum von Themen: juristische, medizinische, wirtschaftliche, technische, Reisen, persönliche Dokumente und vieles anderes;

- offizielle Übersetzung von Dokumenten, Bescheinigungen, Verträge, Geschäftskorrespondenz;

- Simultandolmetschen (mehrsprachige Unterstützung Ihrer Geschäfte).

Wir bieten auch zusätzliche Dienstleistungen an:

- Redaktion der Übersetzungen und Texten;

- Legalisierung der Übersetzungen;

- Notar-Beglaubigung der Übersetzungen, Anwesenheit von Dolmetschern bei der Umsetzung der anderen notariellen Urkunden.

18268521_1519339738076222_3283756152520739349_n